Privacybeleid

Wettelijke kennisgeving

Privacybeleid/Gebruiksvoorwaarden van de website

Bedrijf: RENTAL ECO CAR LAS CHAFIRAS, S.L.

BTW-NUMMER: B42993584

  1. Doel en aanvaarding

Deze juridische mededeling regelt het gebruik van de website: www.rental-ecocar.com. Het bezoeken van de website www.rental-ecocar.com betekent dat u er gebruik van maakt en impliceert de volledige aanvaarding zonder voorbehoud van alle bepalingen van deze juridische mededeling, die wijzigingen kan ondergaan. De gebruiker verbindt zich tot een correct gebruik van de website in overeenstemming met de wetten, de goede trouw, de openbare orde, het verkeersgebruik en deze juridische mededeling. De gebruiker is jegens RENTAL ECO CAR LAS CHAFIRAS en jegens derden aansprakelijk voor alle schade die als gevolg van het niet nakomen van deze verplichting kan ontstaan.

  1. Voorwaarden voor toegang en gebruik

De website en zijn diensten zijn vrij toegankelijk en gratis. De gebruiker garandeert de authenticiteit en actualiteit van alle aan RENTAL ECO CAR LAS CHAFIRAS verstrekte gegevens en is als enige verantwoordelijk voor eventuele valse of onjuiste verklaringen. De gebruiker verbindt zich er uitdrukkelijk toe de aangeboden inhoud en diensten op gepaste wijze te gebruiken en niet te gebruiken voor: a) Verspreiding van criminele, gewelddadige, pornografische, racistische, xenofobe, beledigende, terroristische apologie of, in het algemeen, tegen de wet of de openbare orde. b) computervirussen in het netwerk te introduceren of handelingen te verrichten die de elektronische documenten, gegevens of fysieke en logische systemen van RENTAL ECO CAR LAS CHAFIRAS of derden kunnen wijzigen, bederven, onderbreken of fouten of schade kunnen veroorzaken; alsmede de toegang van andere Gebruikers tot de website en zijn diensten te belemmeren. c) Pogingen om toegang te krijgen tot afgeschermde delen van de computersystemen van RENTAL ECO CAR LAS CHAFIRAS of derden en, indien van toepassing, informatie te extraheren. d) De intellectuele of industriële eigendomsrechten schenden, evenals de vertrouwelijkheid van de informatie van RENTAL ECO CAR LAS CHAFIRAS of van derden. e) Zich voordoen als de identiteit van een andere Gebruiker, van overheidsdiensten of van een derde. f) de Inhoud reproduceren, kopiëren, verspreiden, beschikbaar stellen of op enige andere wijze openbaar maken, transformeren of wijzigen, tenzij zij de toestemming hebben van de houder van de desbetreffende rechten of dit wettelijk is toegestaan. g) gegevens te verzamelen voor reclamedoeleinden en zonder voorafgaand verzoek of toestemming reclame van welke aard dan ook en mededelingen voor verkoopdoeleinden of andere van commerciële aard te sturen. De gehele inhoud van de website, zoals teksten, foto’s, grafieken, beelden, iconen, technologie, software, evenals het grafisch ontwerp en de broncodes, vormen een werk waarvan het eigendom toebehoort aan RENTAL ECO CAR LAS CHAFIRAS, en geen enkel exploitatierecht hierop kan worden opgevat als zijnde overgedragen aan de Gebruiker buiten hetgeen strikt noodzakelijk is voor het correcte gebruik van de website. Kortom, de gebruikers die toegang hebben tot deze website mogen de inhoud bekijken en, in voorkomend geval, toegestane privé-kopieën maken, op voorwaarde dat de gereproduceerde elementen vervolgens niet aan derden worden overgedragen, noch op servers worden geïnstalleerd die met netwerken zijn verbonden, noch aan enige vorm van exploitatie worden onderworpen. Evenzo zijn alle handelsmerken, namen of onderscheidende tekens van welke aard dan ook die op de website verschijnen eigendom van RENTAL ECO CAR LAS CHAFIRAS, en het kan niet worden opgevat dat het gebruik of de toegang tot hetzelfde enig recht op hetzelfde toekent aan de Gebruiker. De verspreiding, wijziging, overdracht of openbare mededeling van de inhoud en elke andere handeling die niet uitdrukkelijk is toegestaan door de houder van de exploitatierechten zijn verboden.

  1. Privacybeleid

Wanneer wij informatie van u nodig hebben, zullen wij u altijd vragen deze vrijwillig en uitdrukkelijk te verstrekken via de gegevensverzamelingsformulieren op de website. Indien de gebruiker persoonsgegevens van andere personen dan de gebruiker verstrekt, verbindt hij zich ertoe de personen wier persoonsgegevens hij verstrekt vooraf op de hoogte te brengen van de inhoud van dit beleid inzake gegevensbescherming, door hun zo nodig een gedrukt exemplaar ervan te bezorgen. Evenzo, wanneer de gegevens betrekking hebben op een minderjarige en door hem worden verstrekt, gaat RENTAL ECO CAR LAS CHAFIRAS ervan uit dat hij de toestemming heeft van de wettelijke voogden, en is vrijgesteld van elke aansprakelijkheid bij niet-naleving van dit vereiste. Overeenkomstig de bepalingen van art. 4 van de LOPDGDD verbindt de gebruiker zich ertoe waarheidsgetrouwe, exacte, volledige en bijgewerkte gegevens te verstrekken, die beantwoorden aan de werkelijke situatie van de gebruiker. De gegevens die worden verzameld via de formulieren en e-mails die u ons stuurt met een verzoek om informatie over onze diensten, worden opgenomen in een geautomatiseerd bestand van persoonsgegevens met de naam “WEB GEBRUIKERS” waarvoor RENTAL ECO CAR LAS CHAFIRAS verantwoordelijk is en dat de gegevens vertrouwelijk en uitsluitend zal behandelen met het oog op het aanbieden van de gevraagde diensten en het verzenden van informatie over onze diensten en projecten, met alle wettelijke en veiligheidsgaranties opgelegd door de Data Protection Regulation (EU) 2016/679 RGPD, de Organische Wet 3/2018, van 5 december, over de bescherming van persoonsgegevens en garantie van digitale rechten LOPDGDD en de Wet 34/2002, van 11 juli, over diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel LSSI-CE.

Doel Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?

RENTAL ECO CAR LAS CHAFIRAS informeert de gebruiker over het bestaan van een systeem voor de verwerking van persoonlijke gegevens dat door en voor RENTAL ECO CAR LAS CHAFIRAS en onder haar verantwoordelijkheid met de op de website verkregen gegevens is gecreëerd.

BEHANDELINGSDOELEINDEN
 

I

Om het voor gebruikers mogelijk te maken door het Platform te browsen en zo toegang te krijgen tot de informatie en inhoud die op het Platform beschikbaar zijn.
II Contact opnemen met de gebruiker, reageren op verzoeken, verzoeken of vragen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de verschillende formulieren op het Platform.
III Alle toepasselijke beschermingsmaatregelen nemen in overeenstemming met de geldende regelgeving, met inbegrip van de eventuele anonimisering van uw persoonsgegevens door toepassing van de daartoe beschikbare passende technieken. Daarom kunnen op dit gebied ook anonimiserings- en pseudonimiseringsbehandelingen worden uitgevoerd voor een betere bescherming van uw persoonsgegevens.

 

Dit bestand is aangelegd om informatie te verstrekken over de door het portaal aangeboden diensten.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode die is vastgesteld op basis van de volgende criteria:

BESCHERMINGSCRITERIA
I In het algemeen worden uw gegevens voor deze doeleinden bewaard gedurende de essentiële en noodzakelijke tijd om u in staat te stellen ons platform en de via dat platform beschikbare inhoud waartoe u toegang hebt, correct te raadplegen en te gebruiken.

Met betrekking tot de gegevens die verband houden met uw surfprofiel, in verband met de analytische cookies die u hebt aanvaard zoals aangegeven in het cookiebeleid.

II Voor de tijd die nodig is om uw verzoeken en/of specifieke verzoeken per geval correct te behandelen.
III Zolang persoonsgegevens van de gebruiker worden verwerkt, met inbegrip van het bewaren van die gegevens gedurende de wettelijk voorgeschreven termijnen, en ongeacht de legitieme grondslag voor de verwerking.

 

 

Legitimatie. Wat is de legitimatie voor de verwerking van uw gegevens?

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers is de contractuele relatie en de toestemming van de betrokkene zelf.

BOETES LEGITIEME BASIS VOOR VERWERKING
Gebruikers in staat stellen door het Platform te navigeren Hun toestemming en, in voorkomend geval, de behartiging van hun eigen legitieme belangen of die van derden, die verband houden met het passende beheer, het onderhoud, de ontwikkeling en de evolutie van het platform, de instrumenten, het netwerk en de bijbehorende informatiesystemen, waardoor de correcte werking, de functionaliteiten, de toegang tot de inhoud en de diensten, alsook de algemene veiligheid van het geheel mogelijk worden.
Contact opnemen met de gebruiker, reageren op verzoeken, verzoeken of vragen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de verschillende formulieren op het Platform. Uw toestemming.
Alle toepasselijke beschermingsmaatregelen nemen in overeenstemming met de huidige wetgeving, met inbegrip van de eventuele pseudonimisering en anonimisering van uw persoonsgegevens door toepassing van de daartoe beschikbare passende technieken. Naleving van een wettelijke verplichting (Europese Verordening Gegevensbescherming) GDPR.

 

 

Evenzo is het prospectieve aanbod van diensten gebaseerd op de aan de gebruiker gevraagde toestemming, en de intrekking van deze toestemming is in geen geval een voorwaarde voor de uitvoering van andere doeleinden.

Ontvangers. Aan wie worden uw gegevens meegedeeld?

De gegevens die op deze website door middel van de bijbehorende formulieren worden verzameld, worden doorgegeven aan andere bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens, en die de gegevens alleen zullen verwerken in overeenstemming met de strikte instructies die RENTAL ECO CAR LAS CHAFIRAS vastlegt met de bovengenoemde verantwoordelijken. In ieder geval worden de gegevens binnen de Europese Unie en alleen voor de hierboven aangegeven doeleinden meegedeeld. In het kader van de in het vorige punt genoemde mededelingen kunnen gegevens internationaal worden doorgegeven aan derde landen of internationale organisaties, waarvoor de Europese Commissie een adequaat besluit heeft genomen.

Rechten. Wat zijn uw rechten als u ons uw gegevens verstrekt?

Gebruikers van de website van RENTAL ECO CAR LAS CHAFIRAS zijn verzekerd van de rechten die zijn vastgelegd in de wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens:

Ten eerste heeft de gebruiker het recht om bevestiging te krijgen of RENTAL ECO CAR LAS CHAFIRAS al dan niet persoonsgegevens over hem verwerkt.

De gebruikers hebben het recht op toegang tot hun persoonsgegevens en op rectificatie van onjuiste gegevens of, in voorkomend geval, op schrapping ervan, onder meer wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Gebruikers hebben het recht zich te verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens, zodat RENTAL ECO CAR LAS CHAFIRAS de verwerking van hun gegevens zal stopzetten, tenzij er legitieme, dwingende redenen zijn, of de uitoefening of verdediging van eventuele vorderingen.

Gebruikers hebben het recht om RENTAL ECO CAR LAS CHAFIRAS te verzoeken de verwerking van hun persoonsgegevens te beperken wanneer wordt voldaan aan de vereisten van de EU-verordening 2016/679 RGPD.

De gebruiker heeft het recht de hem betreffende persoonsgegevens die hij aan RENTAL ECO CAR LAS CHAFIRAS heeft verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of RENTAL ECO CAR LAS CHAFIRAS te verzoeken deze rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking door te geven wanneer dit technisch mogelijk is.

Ten slotte informeren wij u dat iedere belanghebbende een klacht kan indienen bij het Spaanse Bureau voor gegevensbescherming, met name wanneer hij geen genoegdoening heeft gekregen bij de uitoefening van zijn rechten.

RENTAL ECO CAR LAS CHAFIRAS informeert de gebruiker over de doeleinden waarvoor zij de op deze website verzamelde persoonsgegevens in de verschillende formulieren zal gebruiken:

3.1.) Contactformulier.

RENTAL ECO CAR LAS CHAFIRAS, informeert u dat uw e-mailadres zal worden opgenomen in een geautomatiseerd bestand (e-mail) om u informatie te verstrekken over onze diensten en projecten of andere per e-mail gevraagde informatie. RENTAL ECO CAR LAS CHAFIRAS verbindt zich ertoe, overeenkomstig de bepalingen van de voorgaande paragrafen, de gegevens niet aan derden over te dragen, mee te delen of te delen zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Evenzo zal RENTAL ECO CAR LAS CHAFIRAS de gegevens annuleren of rectificeren wanneer ze onjuist, onvolledig of niet langer noodzakelijk of relevant zijn voor hun doel, in overeenstemming met de bepalingen van EU-verordening 2016/679 Europese verordening gegevensbescherming RGPD en organieke wet 3/2018, van 5 december, over de bescherming van persoonsgegevens en garantie van digitale rechten LOPDGDD.

  1. Procedure in geval van onwettige activiteiten

In het geval dat een gebruiker of een derde meent dat er feiten of omstandigheden zijn die het onwettige karakter van het gebruik van enige inhoud en/of het uitvoeren van enige activiteit op de webpagina’s opgenomen of toegankelijk via de website aantonen, moeten zij een kennisgeving aan RENTAL ECO CAR LAS CHAFIRAS sturen waarin zij zich naar behoren identificeren, de vermeende inbreuken specificeren en uitdrukkelijk verklaren dat zij verantwoordelijk zijn voor de juistheid van de in de kennisgeving verstrekte informatie.

  1. Contactgegevens

Alle kennisgevingen en mededelingen tussen gebruikers en RENTAL ECO CAR LAS CHAFIRAS worden voor alle doeleinden als effectief beschouwd wanneer ze per post, e-mail of telefoon zijn gedaan.

Adres: Avda. 7 Islas canarias, 130, Pol. Ind. Llano del Camello, 38639 Las Chafiras, San Miguel de Abona, Tenerife.

Telefoon: 922 735 656

Contact e-mail: info@rental-ecocar.com

Gebruikers kunnen contact opnemen met de afdeling Gegevensbescherming om eventuele vragen over de verwerking van hun persoonsgegevens op te lossen op hetzelfde opgegeven postadres.

  1. Wijziging en bijwerking van het beleid

Dit beleid kan te allen tijde worden gewijzigd en naar behoren worden gepubliceerd op deze site, als gevolg van wijzigingen in wettelijke voorschriften, jurisprudentiële wijzigingen en, in het algemeen, wijzigingen in de prestaties en strategie van RENTAL ECO CAR LAS CHAFIRAS. De publicatie en de toegang van de gebruikers zullen via deze zelfde site verlopen, met dien verstande dat de relaties die met deze site zijn aangegaan, vóór de wijziging, zullen worden beheerst door de regels die zijn vastgesteld op het moment dat de website werd geopend voor de oprichting ervan.

Open chat
1
Hola, necesita ayuda?
Er is geen geselecteerde autoklasse in huidige kantoor. Kies een andere Klasse!