ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN VOOR LEASING VAN VOERTUIGEN

Deze Algemene Voorwaarden regelen de contractuele relatie tussen Rental Eco Car Las Chafiras, S.L. (“de verhuurder”) en de klant (“de huurder”), op grond waarvan eerstgenoemde het gebruik van een voertuig aan laatstgenoemde overdraagt voor de duur, de prijs en andere voorwaarden die in de huurovereenkomst zijn vastgelegd.

1. Object
1.1 Lessor levert het in de huurovereenkomst omschreven huurauto af aan Lessee, die verantwoordelijk is voor de eventuele verantwoordelijkheden die voortvloeien uit het bezit en gebruik van het voertuig vanaf het moment van aflevering en tot het moment waarop het is verwerkt voor teruggave aan Lessor.
1.2 De huurder ontvangt het in de huurovereenkomst beschreven voertuig met de volledige documentatie, evenals de sleutel van het voertuig, gereedschap en accessoires, met name reflecterende vesten en gevarendriehoeken, die de huurder bij de levering van het voertuig moet controleren. bij de aanvang van de huurovereenkomst, en eventuele tekorten aan de verhuurder te melden. De huurder verbindt zich ertoe de accessoires zorgvuldig te gebruiken en ze in dezelfde staat terug te bezorgen als waarin ze werden geleverd. In geval van niet-teruggave van de accessoires bij het einde van het huurcontract, moet de huurder aan de verhuurder de waarde van de niet-geleverde accessoires betalen, op basis van de vergoeding die daarvoor wordt aangerekend en die is weergegeven in punt 7.2.2. van deze Algemene Voorwaarden.
1.3 De huurder erkent dat hij het voertuig heeft ontvangen in perfecte mechanische staat en conservering van carrosserie, lak en accessoires, zonder grotere slijtage dan die welke het gevolg is van normaal en gewoon gebruik; evenals de nodige documentatie om ermee rond te rijden. Lessee moet overgaan tot vervanging van elk onderdeel van het voertuig dat beschadigd is of verloren is gegaan door oorzaken die aan Lessee zijn toe te schrijven, en tot betaling van alle door Lessor betaalde bedragen die rechtstreeks voortvloeien uit het gebruik van het voertuig door Lessee en die aan East zijn toe te schrijven.
1.4 Als het voertuig gebreken vertoont die niet in het huurcontract zijn opgenomen, is de huurder verplicht de verhuurder vóór de verhuizing van het voertuig daarvan in kennis te stellen, zodat deze gegevens in het huurcontract worden opgenomen.
1.5 Lessor is niet verantwoordelijk voor mechanische mankementen aan het voertuig, noch voor gevolgschade, noch is zij verantwoordelijk voor kosten, vertragingen of schade op welke wijze dan ook ontstaan, direct of indirect, als gevolg van dergelijke mechanische mankementen.
1.6 Het is Lessee uitdrukkelijk verboden enige technische eigenschap van het voertuig, de uitrusting of het uiterlijk en/of het interieur te wijzigen, en hij dient de kosten te dragen om het voertuig in zijn oorspronkelijke staat terug te brengen en een bedrag te betalen als vergoeding voor het stilzetten van het voertuig. die is vastgesteld op de daghuurprijs voor de dagen dat hij is stilgelegd.

2. Duur
2.1 De huurder verbindt zich ertoe het voertuig aan de verhuurder terug te bezorgen op de plaats, de datum en het tijdstip die in het contract zijn bepaald. De huur wordt pas als beëindigd beschouwd wanneer het voertuig en de sleutels aan de verhuurder zijn overhandigd.
2.2 Als de leasemaatschappij het voertuig langer dan de overeengekomen tijd wenst te houden, moet zij Lessor daarvan vóór het einde van het contract in kennis stellen en van Lessor schriftelijke toestemming verkrijgen.

3. Prijs
3.1 De huurder verbindt zich ertoe aan de verhuurder de totale prijs van de huur te betalen die in de huurovereenkomst is vastgelegd. In de prijs zijn begrepen de bedragen die zijn vastgesteld op basis van tijd en kilometers, indien van toepassing, al dan niet gecontracteerde brandstof, gecontracteerde verzekering, extra’s en contractueel vastgelegde belastingen.
3.2 De huurprijs, alsmede de bijkomende extra’s, worden bepaald volgens het geldende tarief.
3.3 De minimumhuur is één dag (24 uur).

4. Voertuiggebruik
4.1 Alleen de huurder en de personen die daartoe naar behoren geïdentificeerd en gemachtigd zijn, zijn bevoegd om het voertuig te besturen zoals vermeld in het huurcontract, op voorwaarde dat zij de leeftijd van 26 jaar hebben bereikt en houder en in het bezit zijn van een rijbewijs. rijbewijs geldig en van kracht voor ten minste 5 jaar oud. Voor extra bestuurders worden specifieke kosten in rekening gebracht, waarvan de bedragen in punt 7.2.2 worden vermeld. van deze Algemene Voorwaarden.
4.2 Als geldige rijbewijzen in Spanje worden beschouwd
a) die welke zijn afgegeven in overeenstemming met de geldende Spaanse wetgeving;
b) die welke door de lidstaten van de Europese Unie overeenkomstig de communautaire regelgeving zijn afgegeven;
c) afgegeven door andere landen die als geldig zijn erkend met het oog op het besturen van voertuigen in Spanje, overeenkomstig de voorschriften van het Spaanse directoraat-generaal Verkeer;
d) Geldige internationale vergunning, die samen met de geldige nationale vergunning van het overeenkomstige land zal worden overgelegd om in Spanje te mogen rijden overeenkomstig de voorschriften van de Spaanse Algemene Verkeersdirectie.
4.3 De huurder verbindt zich ertoe het voertuig te besturen in overeenstemming met de voorschriften van het verkeersreglement en de gebruiksvoorschriften van het type voertuig, en is aansprakelijk voor het bedrag van de boetes voor eventuele inbreuken op de geldende wetgeving die de huurder zou kunnen oplopen.
4.4 In geval van vervoer van minderjarigen of personen met een lengte gelijk aan of kleiner dan 135 centimeter, dient de huurder zich te voorzien van voor elke leeftijdsgroep geschikte kinderbeveiligingssystemen en deze in het voertuig te plaatsen in overeenstemming met de geldende verkeersvoorschriften. De lessee moet ook nagaan of de kinderbeveiligingssystemen geschikt zijn, gebruikt en in het voertuig geplaatst zijn. De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet gebruiken, installeren, controleren, onjuist gebruiken van de retentievoorziening
4.5 De huurder is verantwoordelijk voor de sleepkosten als gevolg van ongevallen of pechgevallen die te wijten zijn aan nalatigheid van de bestuurder, als gevolg van slecht parkeren en/of verwijdering van het voertuig door de overheid als gevolg van oneigenlijk gebruik van het voertuig.
4.6 De huurder zal het voertuig uitsluitend voor eigen gebruik aanwenden, en het mag niet worden gebruikt voor het vervoer van passagiers of goederen voor commerciële of industriële doeleinden, tenzij daarvoor toestemming is gegeven.
4.7 De huurder verbindt zich ertoe het voertuig niet te gebruiken of te laten gebruiken in de volgende gevallen
a) Met het voertuig op ongeoorloofde of onverharde wegen rijden, of waarvan de staat een gevaar voor de veiligheid en de integriteit van het voertuig of een risico van beschadiging van het voertuig kan vormen;
b) Betaald vervoer van passagiers;
c) een voertuig of een ander al dan niet rollend voorwerp te duwen of te slepen;
d) deel te nemen aan wedstrijden, al dan niet officieel;
e) het uitvoeren van weerstandstests op materialen, toebehoren of producten voor de auto;
f) Het besturen van het voertuig onder invloed van alcohol of verdovende middelen;
g) Vervoer van goederen die in strijd zijn met de wet of de geldende wettelijke bepalingen of die voor illegale doeleinden bestemd zijn;
h) Vervoer van een groter aantal passagiers dan is toegestaan en aangegeven op het technisch inspectieblad van het voertuig;
i) Vervoer van goederen waarvan het gewicht, de hoeveelheid en/of het volume groter zijn dan is toegestaan op het technische keuringsformulier van het voertuig;
j) Vervoer van goederen die volgens de geldende vervoerswetgeving als bijzonder of gevaarlijk zijn ingedeeld;
k) Het gehuurde voertuig niet gebruiken of laten gebruiken als middel of instrument voor het plegen van misdrijven, handelingen die strafbaar, verboden of gewoon bij wet verboden zijn, hulp aan misdadigers of bescherming, vervoer en onderdak van voorwerpen van misdrijven;
l) Breng geen wijzigingen aan in de structuur of de bevestiging van de dakdrager of bagage/goederen;
m) Met het voertuig niet buiten het Spaanse grondgebied rijden en geen transfers tussen eilanden uitvoeren;
n) De kilometerteller mag niet worden gemanipuleerd of ontsierd en moet bij gebreke daarvan aan de verhuurder worden gemeld. De kilometerstand zal worden gemeten met de kilometerteller of met wegenkaarten indien de kilometerteller beschadigd is.
4.8 Behoudens uitdrukkelijke toestemming mag het gehuurde voertuig alleen op het eiland Tenerife rijden. In geval van pech of ongevallen buiten het eiland Tenerife, zijn alle kosten voor rekening van de huurder.
4.9 De huurder verbindt zich ertoe het voertuig gesloten te houden wanneer het niet wordt gebruikt en zijn documenten binnen te houden.
4.10 De huurder is verplicht zijn exemplaar van het lopende huurcontract steeds bij zich te dragen tijdens de duur ervan.
4.11 Indien het voertuig wordt gebruikt voor het vervoer van minderjarigen met een lichaamslengte van 135 centimeter of minder, dient de huurder zich te voorzien van voor elke leeftijdsgroep geschikte kinderbeveiligingssystemen en deze in het voertuig te plaatsen in overeenstemming met de geldende verkeersvoorschriften. . De huurder dient tevens na te gaan of de kinderbeveiligingssystemen geschikt zijn, gebruikt en in het voertuig geplaatst zijn. De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet gebruiken, installeren, controleren, onjuist gebruiken van de retentievoorziening
4.12 Lessee verbindt zich ertoe het voertuig tot stilstand te brengen en te immobiliseren wanneer hij een anomalie in de werking ervan vaststelt of een waarschuwingslampje gaat branden, en dient onmiddellijk contact op te nemen met Lessor.
4.13 Lessee mag het voertuig of de onderdelen daarvan op geen enkele wijze overdragen, verkopen, onderverhuren, hypothekeren, verpanden of vervreemden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lessor.
4.14 De brandstof valt onder de verantwoordelijkheid van de huurder, die zich ertoe verbindt deze terug te geven met het bedrag van de waarborg dat gelijk is aan de levering, evenzo zal geen enkel bedrag voor brandstof worden terugbetaald, behalve voor vervanging van het voertuig als gevolg van pech op vertoon van een bewijs van ontvangst. De brandstof die het voertuig tijdens de huurperiode verbruikt, wordt door de huurder betaald.
Indien de Lessee het voertuig niet terugbrengt met de brandstoftank op hetzelfde niveau als de levering, zal een extra kost worden aangerekend die zowel de kostprijs van de brandstof als de kostprijs voor het beheer van de brandstofbevoorrading omvat, weergegeven in sectie 7.2 .twee. van deze Algemene Voorwaarden. Deze kosten kunnen in rekening worden gebracht door het in rekening brengen van de Waarborgsom of het geldige betaalmiddel waarmee de betaling van de huurovereenkomst is gegarandeerd.
De huurder moet het voertuig voltanken met het soort brandstof dat daarvoor geschikt is, anders is de huurder aansprakelijk voor de kosten die voortvloeien uit de overbrenging en/of het herstel van de schade die daardoor in het voertuig is ontstaan. Evenzo moet de huurder in dat geval aan de verhuurder een vergoeding betalen als compensatie voor de stilstand van het voertuig, die wordt vastgesteld op de daghuurprijs voor de dagen dat het voertuig stilstaat.
Als optionele dienst kan de Lessee vrijwillig de “Fuel Purchase Option” contracteren. Voor uw eigen gemak kunt u bij de aflevering van het voertuig een brandstoftank huren tegen een concurrerende prijs in vergelijking met die welke wordt aangeboden door tankstations in de omgeving. Dit bedrag varieert naargelang de capaciteit van de tank van elk voertuig en de brandstofprijs op het ogenblik van de huur. Aangezien dit een optionele toeslag is die van toepassing is op uw huur, wordt u aangeraden het voertuig met een lege brandstoftank terug te brengen, aangezien de hoeveelheid brandstof die niet is verbruikt tijdens uw huur niet zal worden terugbetaald.
4.15 De Lessee ontvangt de elektrische voertuigen met 80% van de batterij.
De huurder van een elektrisch voertuig kan, afhankelijk van het verhuurkantoor, een oplaadkaart krijgen zodat hij naar de oplaadpunten kan gaan die bij die elektrische oplaadkaart horen en de batterij van het voertuig kan opladen. De verhuurder is niet aansprakelijk voor de onmogelijkheid om de voertuigen op te laden bij de oplaadpunten die bij de genoemde kaart horen om redenen die niet aan de verhuurder zijn toe te schrijven.
In geval van verlies of beschadiging van de elektrische oplaadkaart zal de huurder een schadevergoeding worden aangerekend, zoals vermeld in het document Lijst van bijkomende kosten.
Elk elektrisch voertuig zal, op voorwaarde dat dit volgens de huidige regelgeving verplicht is, voorzien worden van een milieuvignet dat verbonden is aan de registratie van dat voertuig. In geval van beschadiging van de milieukeurmerken zal de overeenkomstige vergoeding worden aangerekend ter compensatie van dit verlies of deze beschadiging, zoals gespecificeerd in het document Lijst van bijkomende kosten.

5. Onderhoud en herstellingen
5.1 Lessor gaat uit van de normale mechanische slijtage van het voertuig. De kosten van onderhoud en reparatie van defecten aan het voertuig tijdens de huurperiode zijn voor rekening van de verhuurder. Afhankelijk van de dekking die door de Huurder is afgesloten in bepaling 8.4 van deze Algemene Voorwaarden, kan een vergoeding voor pechhulp in rekening worden gebracht, zoals gespecificeerd in sectie 7.2.2. van deze Algemene Voorwaarden. Alleen in geval van een mechanisch defect dat te wijten is aan nalatigheid van de Huurder, ongeacht of er al dan niet een dekking is afgesloten volgens bepaling 8.4 van deze Algemene Voorwaarden, zal de Huurder geen kosten voor de pechhulpdienst op zich nemen.
5.2 Als tijdens de huur van het voertuig op het instrumentenpaneel een van de controlelampjes gaat branden die een storing van het voertuig detecteren die van invloed is op de veiligheid en integriteit ervan of als er uiterlijke tekenen worden waargenomen die duiden op een defect of storing van het voertuig, dient de huurder het voertuig zo spoedig mogelijk tot stilstand te brengen en contact op te nemen met Lessor. Het gebruik van het voertuig in geval van risico is verboden.
5.3 De huurder ontvangt het voertuig met al zijn banden in goede staat en zonder lekke banden, samen met een reserveband (of, bij gebrek daaraan, een reparatieset). Bij voertuigen met een runflat-bandensysteem (een typologie van banden die een bepaald aantal kilometers zonder lucht kunnen) kan de auto worden ontvangen zonder reserveband of reparatieset. In geval van verslechtering en/of verlies van een van de banden (om andere redenen dan normale slijtage, slechte montage of fabricagefout) verbindt Lessee zich ertoe Lessor op de hoogte te brengen.
5.4 Lekke banden, diefstal, verlies en breuk (geheel of gedeeltelijk) van wielen en banden vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de huurder. Afhankelijk van de dekking die de Huurder heeft afgesloten in bepaling 8.4 van deze Algemene Voorwaarden, kan een vergoeding worden aangerekend voor beschadiging en/of verlies van een van de banden waarvan de bedragen beschikbaar zijn in sectie 7.2.2. van deze Algemene Voorwaarden.
5.5 Reparaties en/of vervanging van banden moeten worden uitgevoerd door werkplaatsen die door Lessor zijn erkend, anders is Lessee aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de onjuiste vervanging ervan.
5.6 In het geval dat het nodig is om een reparatie of onderhoud uit te voeren, moet de Lessee het voertuig aanbieden bij de faciliteiten van Taller Victoria Tenerife, S.L. met adres Avda. 7 Islas Canarias, 130; Pol. Ind. Llano del Camello, 38639 Las Chafiras – San Miguel de Abona, Sta. Cruz de Tenerife.

6. Ongevallen en berovingen
6.1 Lessee en de personen die ingevolge de bepalingen van de bijlage bevoegd zijn het voertuig te besturen, nemen deel aan de door Lessor afgesloten verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid.
6.2 Lessee dient Lessor onmiddellijk op de hoogte te stellen van een ongeval en een ongevalsrapport in te vullen met de volledige gegevens van de tegenpartij en eventuele getuigen, dat aan Lessor moet worden gezonden. Het bestaan van letsels moet aan de bevoegde autoriteiten worden gemeld.
6.3 Bij een ongeval zal de Huurder, telkens als dat redelijkerwijs mogelijk is, het voertuig niet achterlaten zonder de nodige maatregelen te nemen om het te beschermen en te beveiligen.
6.4 In geval van diefstal dient Lessee een klacht in te dienen bij de bevoegde instantie en een kopie aan Lessor te sturen.
6.5 Lessee kan contact opnemen met Lessor op het in de huurovereenkomst vermelde telefoonnummer, emailadres of fiscale adres van de vestiging van Lessor.

7. Reserveringen / Huurkosten / Inlevering voertuig
7.1 Voertuigreserveringen hebben betrekking op voertuigcategorieën. De reservering in een categorie geeft de huurder niet het recht om binnen die categorie een specifiek model toe te wijzen.
7.1.1. Lessor houdt het gereserveerde voertuig tot zestig minuten na het overeengekomen tijdstip gereserveerd, zonder dat zij na het verstrijken van deze periode verplicht is de dienst op de overeengekomen condities te verlenen. Indien het voertuig niet wordt afgehaald op het in de reservering aangegeven tijdstip, zal de verhuurder het bedrag van één dag huur volgens het geldende tarief inhouden op de waarborgsom die de huurder bij wijze van reservering heeft betaald, en het verschil terugbetalen. Indien het bedrag van de Waarborgsom lager is dan het bedrag van de huur van één dag, zal geen enkel bedrag worden terugbetaald, aangezien er geen recht op terugtrekking bestaat met betrekking tot de activiteit van de huur van het voertuig.
7.1.2 Annuleringen moeten ten minste 24 uur voor de aanvang van de huurperiode worden doorgegeven. In geval van annulering binnen de geschatte termijnen zal de verhuurder aan de huurder het betaalde of vooruitbetaalde voorschot van de waarborgsom terugbetalen. Indien de annulering na het verstrijken van de termijn wordt meegedeeld, worden annuleringskosten ten bedrage van één huurdag volgens het geldende tarief in rekening gebracht.
7.2 Lessee verbindt zich ertoe aan Lessor te betalen:
7.2.1 De in het huurcontract vermelde huurprijzen die overeenstemmen met de duur (minimumhuurprijs van 24 uur), de dekking, aansprakelijkheidsbeperkingen, extra uitrusting en aanvullende diensten, volgens de bedongen voorwaarden, alsook de toepasselijke belastingen en heffingen.
Deze zullen worden gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het moment van de reservering. In geval van niet vooraf reserveren en/of tenzij een bonus of speciale prijs is overeengekomen, worden de huurkosten toegepast die betrekking hebben op de tarieven die gelden op het moment van het sluiten van het huurcontract.
7.2.2 Lijst van bedragen voor facultatieve uitrusting, diensten en bijkomende kosten:

Extra uitrusting *Euro’s / dag (Tax NIET inbegrepen)
Babyzitje (0-13kg # Groep 0+)EUR4.00
Kinderzitje (0-10 kg / 9-18 kg # Groep 0/1)EUR4.00
Stoelverhoger (15-36 kg # Groep 2/3)EUR4.00
Isofix-stoelenEUR 15,00
Navigatie systeemEUR10.00
*Aanvullend materiaal zal op verzoek worden gevraagd en is afhankelijk van beschikbaarheid.
Extra diensten**Euro’s (belasting NIET inbegrepen)
Extra bestuurder Voor elke extra bestuurder wordt de totale huurprijs in rekening gebracht,EUR 9,00
Teruggave in een ander kantoor (One-Way) Indien de klant het voertuig in een ander kantoor teruggeeft dan het kantoor dat in het huurcontract is vastgelegd, moet hij deze extra kosten betalen op het moment van het afsluiten van het huurcontract. De teruggave van het voertuig zonder voorafgaande kennisgeving in een ander kantoor dan de ophaling zal eveneens de toepassing van deze extra kosten met zich meebrengen die van de waarborgsom kunnen worden afgetrokken.EUR36.00
Levering / terugzending buiten de termijn Deze service is beschikbaar op aanvraag. Voor reserveringen/verhuur buiten de openingsuren wordt een toeslag aangerekend.EUR25.00
Afleveren/terugbrengen op de luchthaven Tenerife Zuid Deze service is beschikbaar op aanvraag. Er geldt een toeslag voor alle reserveringen/huurcontracten waarvan het afleverings- en/of retourkantoor zich op de luchthaven van Tenerife Zuid bevindt.EUR 18,00
Afleveren/terugbrengen op de luchthaven Tenerife Noord Deze service is beschikbaar op aanvraag. Er geldt een toeslag voor alle reserveringen/huurcontracten waarvan het afleverings- en/of retourkantoor zich op de luchthaven van Tenerife-Noord bevindt.EUR36.00
Te laat terugbrengen van het voertuig Extra 59 minuten (gebaseerd op de ophaaltijd van het voertuig) zijn toegestaan voor het terugbrengen van het voertuig. In het andere geval, wanneer deze termijn wordt overschreden, zal de klant een extra dag worden aangerekend tegen het geldende tarief.Volgens model en tarief
Teruggave in een ander kantoor zonder voorafgaande kennisgeving Bij afgifte van het voertuig in een ander kantoor of hotel dan het kantoor of hotel dat in het huurcontract is overeengekomen voor de teruggave, worden de klant de extra dagen in rekening gebracht, tegen de geldende tariefprijs, die nodig zijn voor de teruggave van het voertuig plus de transferkosten.Volgens model en tarief
** Extra diensten zijn onderhevig aan verandering, voorafgaande kennisgeving van 1 maand van tevoren.
Verlies of breuk van accessoires of extra uitrusting***Bedrag (belasting NIET inbegrepen)
VoertuigsleutelEUR200.00
NooddriehoekEUR 15,00
Reflecterend vestEUR 15,00
Eerste hulp kofferEUR 90,00
VoertuigdocumentatieEUR25.00
Navigatiesysteem (geheel of gedeeltelijk)EUR120.00
VoertuigonderdelenVolgens stuk
Baby, kind, stoelverhogerEUR 90,00
ReclamebeletteringEUR 60,00
Elektrische oplaadkaartEUR25.00
Accessoires en oplaadkabelsEUR 180,00
Milieu insigneEUR25.00
Verkeerd getanktVolgens de veroorzaakte schade
Speciale schoonmaak bij terugkomstVolgens de veroorzaakte schade
*** Bijkomende kosten zijn onderhevig aan verandering, met voorafgaande kennisgeving van 1 maand op voorhand.
Belastingen
Alle huur- en verzekeringsdekkingen, evenals extra uitrusting, diensten en bijkomende kosten zijn onderworpen aan staatsbelastingen op de Canarische Eilanden, die momenteel 15% bedragen voor voertuigen met verbrandingsmotor; 7% voor gemengde voertuigen en 0% voor elektrische en hybride voertuigen.

7.2.3. De huurder is jegens de verhuurder aansprakelijk voor alle schade aan het voertuig tijdens de huurperiode, voor gedeeltelijke of volledige diefstal van het voertuig en voor schade die voortvloeit uit contractuele overtredingen, met uitzondering van de beperkingen van de aansprakelijkheid en de optionele dekking die de huurder heeft afgesloten overeenkomstig het bepaalde in bepaling 8.4 van deze Algemene Voorwaarden.
7.2.4. Indien de aansprakelijkheidsbeperkingen van bepaling 8.4 van deze Algemene Voorwaarden worden aangegaan en zich een ongeval voordoet, zijn deze beperkingen niet van toepassing in de hieronder opgesomde gevallen; in deze gevallen is de huurder volledig aansprakelijk voor de veroorzaakte schade:
a) schade veroorzaakt door hemzelf of door de personen voor wie hij aansprakelijk is, wanneer er sprake is van opzet of grove nalatigheid;
b) in gevallen waarin de huurder het beschrijvend gedeelte van het ongeval en/of het gedeelte van de minnelijke schikking niet, te laat of onvolledig indient, of daarin valse feiten en gegevens vermeldt;
c) in geval van verzaking van de plicht tot bijstand of verzaking van de plicht om de aanwezigheid van de politie te vragen in geval van ongeval of verlies, tenzij de schade werd veroorzaakt zonder opzet of grove nalatigheid van de huurder;
d) in het geval dat de oorzaak van de schade een onbevoegde bestuurder is;
e) in geval van niet-naleving van een clausule van deze Algemene Voorwaarden.
7.2.5. De huurder machtigt de verhuurder onherroepelijk om van de betaalmiddelen die hij bij het afsluiten van het huurcontract heeft overgelegd of die hij later overeenkomstig de geldende wetgeving heeft verstrekt, alle bedragen en lasten af te trekken die voortvloeien uit de huur van het voertuig en alle andere rechten die verband houden met het huurcontract, zowel die welke in het huurcontract zijn opgenomen als die welke berekenbaar zijn overeenkomstig de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en van paragraaf 7.2.2. van deze Algemene Voorwaarden. De huurder moet de verhuurder toestemming geven voor het gebruik van de creditcard die op zijn naam is gesteld.
7.2.6. De huurder moet, als garantie voor de nakoming van zijn verplichtingen of verantwoordelijkheid, bij de aanvang van de huur een bedrag als waarborgsom storten. Het bedrag van de waarborgsom wordt voor elke categorie voertuigen in de onderstaande tabel gespecificeerd:

VoertuiggroepWaarborgsomValuta
A / B / C300.00EUR
D / E500.00EUR
F / G700.00EUR

7.3 De duur van de huur is die welke aanvankelijk in de huurovereenkomst is overeengekomen en zal worden gefactureerd op basis van perioden van 24 uur, gerekend vanaf het moment waarop deze is geformaliseerd. De huurder verbindt zich ertoe het voertuig, samen met de sleutels, de documentatie, de accessoires en de extra uitrusting, uiterlijk op het in de huurovereenkomst overeengekomen tijdstip, alsmede op de in de huurovereenkomst overeengekomen plaats, aan de verhuurder terug te bezorgen. Bij gebreke van teruggave op deze wijze is de huurder verplicht aan de verhuurder de extra kosten te betalen als weergegeven in artikel 7.2.2. van deze Algemene Voorwaarden.
7.3.1 De dienstverlening wordt als beëindigd beschouwd wanneer het voertuig met de sleutels door het personeel van Lessor is opgehaald of de sleutels in de daarvoor bestemde inleverbrievenbussen van Lessor zijn gedeponeerd.
7.3.2 Lessor biedt altijd een courtesy periode van 59 minuten aan. In geval van laattijdige teruggave van het voertuig zal de niet in het huurcontract overeengekomen periode gefactureerd worden volgens de geldende tarieven.
7.3.3 Als Lessee het voertuig voor de geplande datum terugbrengt zonder Lessor daarvan op de hoogte te stellen, is Lessor niet verplicht enige korting op de huurprijs toe te passen. Er is sprake van een vervroegde teruggave van het voertuig als de Huurder het voertuig vóór de in het huurcontract vermelde dag en tijd terugbrengt. In ieder geval zal de verhuurder een vergoeding van 30% toepassen op het bedrag dat overeenkomt met de niet-gebruikte huurdagen (perioden van 24 uur).
7.3.4. De teruggave op een andere dan de overeengekomen plaats om redenen die niet aan de verhuurder zijn toe te schrijven, geeft aanleiding tot toepassing van de extra kosten die zijn vermeld in het document “Lijst van extra kosten”.
7.3.5. Het bedrag dat bij aanvang van het huurcontract door de huurder als waarborgsom aan de verhuurder wordt betaald, kan niet worden gebruikt voor een verlenging van het contract. De huurovereenkomst kan met voorafgaande toestemming van de verhuurder worden verlengd voor een langere periode dan de overeengekomen tijd, mits de huurder dit drie dagen voor de einddatum van de huurovereenkomst aanvraagt. Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om persoonlijk te verschijnen ten kantore van de verhuurder om het nieuwe huurcontract met de bijbehorende verlenging te verkrijgen. De verhuurder kan de verlenging van het huurcontract weigeren.
7.3.6 In geval van niet-teruggave van het voertuig door de huurder op de geplande datum en na drie dagen vertraging bij de teruggave zonder dat het contract is verlengd, gaat Lessor ervan uit dat er sprake is van oneigenlijke toe-eigening van het voertuig en gaat zij over tot het doen van aangifte bij de bevoegde autoriteiten.

8. Verplichte wettelijke aansprakelijkheidsverzekering / dekking
8.1 Verplichte wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.
8.1.1. Het gehuurde voertuig omvat de verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid met dekking voor lichamelijk letsel en een voor materiële schade voortvloeiend uit het gebruik en het verkeer van het voertuig met de waarborgen en bedragen voorzien in de geldende wetgeving, overeenkomstig de verordeningen van de Europese Unie.
8.1.2. Deze dekking is gegarandeerd en wordt overgenomen door de verzekeraar bij wie Lessor de overeenkomstige verzekeringspolis heeft afgesloten. Door het huurcontract te ondertekenen, sluit de huurder zich als verzekerde aan bij voornoemde polis.
8.2 Dekking inbegrepen.
a) IAP. Persoonlijke Letsel Verzekering. (Persoonlijke Ongevallen Bescherming).
De persoonlijke ongevallendekking biedt een vergoeding voor de persoonlijke gevolgen van een ongeval (invaliditeit of overlijden), evenals medische kosten voor de bestuurder van het geleasede voertuig.
b) CDW. Dekking tegen aanrijdingsschade met eigen risico. (Collision Damage Waiver).
1) De aansprakelijkheidsdekking sluit de huurder uit van aansprakelijkheid, beperkt tot het bedrag van het eigen risico per schadegeval zoals bepaald in het huurcontract, voor de geleden schade of de veroorzaakte schade aan het voertuig, zijn onderdelen of toebehoren (met uitzondering van schade aan wielen, ruiten, motor, onderkant en dak van het voertuig) ten gevolge van een verkeersongeval, alsook voor de geleden schade of het verlies ten gevolge van diefstal, poging tot diefstal of vandalisme.
2) Wat de beperking van de aansprakelijkheid voor de geleden schade of de aan het voertuig, zijn onderdelen of toebehoren toegebrachte schade ten gevolge van een verkeersongeval betreft, deze is slechts van toepassing indien de huurder de Friendly Declaration of Accident naar behoren invult, waarin de gegevens betreffende de bij het ongeval betrokken voertuigen en bestuurders, alsmede de omstandigheden waarin het ongeval zich heeft voorgedaan (met name plaats, tijdstip en beschrijving van het ongeval; naam, achternaam en adres van de persoon die het voertuig bestuurde tijdens het ongeval).
3) De beperking van de aansprakelijkheid voor schade aan het voertuig, de onderdelen of de accessoires, ten gevolge van diefstal, poging tot diefstal of vandalisme, geldt alleen als de huurder de originele sleutels bij de verhuurder inlevert. het geleasede voertuig dat werd afgeleverd op het ogenblik van de formalisering van het huurcontract, zonder enige manipulatie, alsmede het origineel van het incidentenrapport dat bij de bevoegde autoriteiten werd ingediend.
4) Het CDW brengt een waarborgsom met zich mee voor het bedrag van het eigen risico, dat afhankelijk is van de gereserveerde categorie, zoals aangegeven in de volgende tabel:

VoertuiggroepOvertollig bedragValuta
A / B / C600.00EUR
D / E900.00EUR
F / G1,200.00EUR

8.3 Optionele dekkingen.
a) GT. Dekking voor schade aan wielen en ruiten. (Band en glas dekking).
In het geval dat de huurder ervoor kiest ze in te huren, biedt de wiel- en glasdekking de huurder dekking voor schade aan beide elementen.
b) SCDW. Afstand van verantwoordelijkheid voor schade aan het voertuig door aanrijding. (Super Collision Damage Waiver).
De optionele dekking voor de beperking van het eigen risico maakt de volledige en/of gedeeltelijke vrijstelling van het door de huurder gecontracteerde eigen risico mogelijk. De verlaging van het eigen risico geldt alleen voor bepaalde typen voertuigen en de prijs ervan varieert naargelang van het type voertuig dat wordt gehuurd.
8.4 Tabel van optionele dekkingen per voertuiggroep, zoals hieronder nader omschreven:

Tipo Cobertura

Grupo Vehículo

Importe Cobertura

Impuesto NO incluido

TG. Cobertura por daños en Ruedas y Cristales

Dekking voor banden en glas

A / B / C

7,90 EUR / Día

D / E

11,90 EUR / Día

F / G

15,90 EUR / Día

SCDW. Exención de responsabilidad por daños al vehículo por colisión.

Super Botsing Schadevrijstelling

A / B / C

24,90 EUR / Día

D / E

30,90 EUR / Día

F / G

36,90 EUR / Día

9. Voorwaarden en uitsluitingen van de dekking van de verplichte wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
Onverminderd hetgeen in de voorgaande alinea’s en in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, is de toepassing van de dekking die zowel door de Verplichte Aansprakelijkheidsverzekering als door de Facultatieve Dekking wordt geboden, onderworpen aan de volgende voorwaarden:
9.1 Uitgesloten van verzekeringsdekking, alsmede van elke optionele en/of beperkende bescherming van contractuele aansprakelijkheid, zijnde derhalve de volledige verantwoordelijkheid van de huurder, is schade aan personen en zaken, alsmede aan het voertuig die deze door bedrog of schuld heeft veroorzaakt. ernstig.
9.2 Op dezelfde wijze wordt verzekeringsdekking uitgesloten bij ongevallen waarbij de bestuurder van het voertuig geen bevoegd bestuurder was, of niet in het bezit was van een geldig rijbewijs, of het voertuig gebruikte in strijd met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. In het algemeen worden gevallen van schade veroorzaakt door nalatigheid of kwaadwilligheid van de huurder, zoals slecht onderhoud van het voertuig, oneigenlijk of onwettig gebruik, afleiding of slaperigheid tijdens het rijden, waardoor schade aan het voertuig ontstaat, niet door de contractuele dekking gedekt. het opzettelijk verzwijgen van schade aan het voertuig, of nalatig gebruik van de koppeling; naast andere veronderstellingen die in deze Algemene Voorwaarden worden uiteengezet.
9.3 De eigen risico’s voor schadegevallen zijn de eigen risico’s die van kracht zijn op het moment van de huur en die in de huurovereenkomst zijn vermeld.
9.4 Het verlies van het voertuig houdt niet automatisch een verplichting van Lessor in om een vervangend voertuig ter beschikking van Lessee te stellen.
9.5 Uitgesloten van de beperking van aansprakelijkheid is het contracteren van schade die niet voortvloeit uit een claim maar uit nalatigheid, fout of onvoorzichtigheid veroorzaakt in het voertuig (inclusief de elektrische laadkabel en de elektrische snellaadkabel van elektrische voertuigen en/of hybrides), in de motor en/of in de onderzijde of het dak van het voertuig.
9.6 Alle optionele dekkingen en aansprakelijkheidsbeperkingen zijn van toepassing voordat ze door de Huurder worden afgesloten, en zijn uitsluitend van toepassing op de Huurder en de door de Huurder gemachtigde bestuurders en na betaling van het overeengekomen bedrag bij de formalisering van de huurovereenkomst. voertuig.
Uw huur zal worden opgenomen in het huurcontract. De kosten van deze aansprakelijkheidsbeperkingen, die facultatief zijn, alsmede het bedrag van de aftrekbare bedragen, kunnen in de geldende tarieven worden geraadpleegd. De beperking van de contractuele aansprakelijkheid is slechts geldig zolang het huurcontract van kracht is.
9.7 Lessor is niet verantwoordelijk voor de voorwerpen van Lessee die tijdens de huurperiode in het voertuig zijn gestald. Elke beschadiging of diefstal van dergelijke voorwerpen valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de huurder.

10. Ongevallen / Diefstal
10.1 In geval van een ongeval, diefstal, brand, schade veroorzaakt door dieren of de gevolgen van de natuur, en in het algemeen in elk geval van schade, moet de Huurder of de bestuurder onmiddellijk de politie of een overeenkomstige veiligheidsinstantie op de hoogte stellen, alsmede al het nodige doen om de belangen van de Verhuurder te beschermen. Het inlichten van de politie over wat er gebeurd is, zal ook verplicht zijn in geval van een ongeval veroorzaakt door eigen schuld en/of zonder tussenkomst van derden, en in het bijzonder wanneer het voertuig geïmmobiliseerd is of wanneer verder rijden een gevaar voor de verkeersveiligheid zou vormen. Indien het niet mogelijk is contact op te nemen met de politie, moet de Huurder of de bestuurder zich naar het dichtstbijzijnde politiebureau begeven. Evenzo moet u een ongevalsaangifte (Friendly Declaration) invullen, ongeacht of u verantwoordelijk bent of niet, en met of zonder betrokkenheid van een derde persoon.
In geval van een misdrijf, als er gewonden zijn en/of als de schuld van de betrokkenen moet worden onderzocht, is het de plicht van de huurder om onmiddellijk de politie in te lichten.
10.2 In geval van een tegenstrijdig ongeval dient Lessee het onderdeel Friendly Declaration of Accident in te vullen in het gestandaardiseerde model dat zich onder de voertuigdocumentatie bevindt en Lessor onmiddellijk, en altijd binnen een termijn van maximaal 24 uur, schriftelijk op de hoogte te stellen. , alle bijzonderheden van het ongeval, door middel van een kopie van het deel, waarvan het origineel binnen een termijn van ten hoogste twee dagen zal worden afgeleverd. Als de tegenpartij weigert een verklaring van minnelijke schikking te ondertekenen, moet de huurder om de aanwezigheid en medewerking van de politie verzoeken en ook een kopie van het desbetreffende proces-verbaal aan de verhuurder bezorgen.
10.3 De Friendly Declaration of Accident zal volledig en zo gedetailleerd mogelijk worden ingevuld, zowel wat betreft de schade als de omstandigheden waaronder deze is ontstaan. De huurder is verplicht de Friendly Declaration of Accident te ondertekenen en de handtekening van de eventuele tegenpartij in ontvangst te nemen. Als de tegenpartij weigert te tekenen, moet de Huurder de politie ter plaatse laten komen om de feiten op te helderen, aangezien de Huurder anders verantwoordelijk wordt geacht voor het ongeval, tenzij het tegendeel door de Huurder wordt bewezen.
10.4 De huurder of de bestuurder moet alle maatregelen nemen die nuttig en handig zijn om het incident op te helderen. Dit omvat in het bijzonder de plicht om de vragen van de verhuurder betreffende de omstandigheden van het ongeval volledig en naar waarheid te beantwoorden en de plicht om de plaats van het ongeval niet te verlaten voordat de nodige en belangrijke vaststellingen zijn gedaan. met name om de verhuurder in staat te stellen de schade vast te stellen, alsmede de plicht om de verhuurder niet te beletten deze vaststellingen te doen. De huurder machtigt de verhuurder om een kopie van het verslag of certificaat van het ongeval op te vragen bij de betrokken autoriteit of veiligheidsinstantie.
10.5 Verlies of diefstal van het voertuig houdt niet automatisch een verplichting van Lessor in om een vervangend voertuig ter beschikking van Lessee te stellen.

11. Gegevensbescherming
11.1 In overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 betreffende de Europese gegevensbescherming en andere nalevingsvoorschriften, wordt de Huurder ervan op de hoogte gesteld dat zijn persoonsgegevens zullen worden opgenomen in een bestand dat onder de verantwoordelijkheid van Rental Eco Car Las Chafiras valt, met als doel de contractuele relatie te kunnen beheren.
Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan overheidsdiensten met inachtneming van de toepasselijke wetgeving, aan derde dienstverleners van Lessor uit hoofde van de door hen verleende diensten, steeds volgens de instructies van Lessor.
De verstrekte gegevens zullen worden bewaard voor de periode die nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, en de rechtmatigheid van de behandeling is de uitvoering van dit contract en het legitieme belang van Rental Eco Car las Chafiras.
De huurder kan zijn recht van toegang, rectificatie, annulering, beperking van behandeling, schrapping, portabiliteit en verzet uitoefenen door een brief te sturen naar Rental Eco Car Las Chafiras op het adres: Avda. 7 Islas Canarias, 130; Pol. Ind. Llano del Camello, Las Chafiras, San Miguel de Abona, Santa Cruz de Tenerife.
Evenzo delen wij u mee dat hij een klacht kan indienen bij het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming, met name wanneer hij geen genoegdoening heeft gekregen bij de uitoefening van zijn rechten.

12. Beëindiging wegens inbreuk
12.1 De huurder verbindt zich ertoe elk van deze bepalingen na te leven en gaat ermee akkoord dat niet-naleving van een van deze bepalingen voor de verhuurder aanleiding zal zijn om de huurovereenkomst zonder verzoek en/of voorafgaande kennisgeving van de verhuurder ontbonden te verklaren, waarbij hij de eerste van alle verplichtingen die hij met de ondertekening van deze overeenkomst op zich heeft genomen, voor zijn rekening zal nemen.
12.2 De verhuurder behoudt zich het recht voor de huur te weigeren op grond van het incidentenverleden van de huurder.
13.- Bevoegdheid
13.1 Beide partijen komen overeen zich te onderwerpen aan de rechtbanken die wettelijk overeenkomen.


De vertalingen van deze algemene voorwaarden zijn louter informatief en hebben geen bindend juridisch karakter in alle details van hun bewoordingen, waarbij alleen de Spaanse versie geldig is.

Open chat
1
Hola, necesita ayuda?
Er is geen geselecteerde autoklasse in huidige kantoor. Kies een andere Klasse!